Welcome to Liaoning Institute of Science and Technology
【Chinese Edition】
Faculty Members
Major: 
 • Fang Ping
 • Wang Ermeng
 • Zhang Tong
 • Zhang Bin
 • Yang Kang
 • Xing Yang
 • Tian Jilong
 • Sun Xiuli
 • Ma Yanjiao
 • Ma Kun
 • Liu Feng
 • Lin Feng
 • Li Na
 • Kong Yuxia
 • Jin Liling
 • Gu Lu
 • Geng Kai
 • Gao Jian
 • Cui Meng
 • Bai Yin